Jaar 2019 van Interreg V onder de loep

Jaarlijks rapporteert het Interreg-programma aan de Europese Commissie over de activiteiten en de voortgang van het programma. We vatten het hier even samen voor je.


Hier lees je het volledige jaarverslag


Interreg

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is één van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden zoals milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie.

Interreg is onderdeel van het EU-cohesiebeleid dat Europese territoriale samenwerking versterkt. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een budget van 10 miljard euro dat wordt geïnvesteerd in 79 verschillende samenwerkingsprogramma’s. Er zijn drie types samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg: INTERREG A (grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s), INTERREG B (transnationale samenwerkingsprogramma’s) en INTERREG C (interregionale samenwerking).

Interreg Vlaanderen-Nederland

Voor de periode 2014-2020 draagt Interreg Vlaanderen-Nederland als grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma bij aan de EU2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en aan de totstandbrenging van economische, sociale en territoriale cohesie. Interreg V Vlaanderen-Nederland zet specifiek in op vier grote thema’s: innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Innovatie is de grootste thematische pijler binnen het programma dat maar liefst zo’n 42% van het totale budget van 152 miljoen euro EFRO kreeg toebedeeld. Energie en milieu kunnen elk rekenen op om en bij 22%, arbeidsmobiliteit neemt zo’n 8% in.

Projectuitvoering

Het jaar 2019 heeft voor het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland nadrukkelijk in het teken gestaan van projectuitvoering.

Dankzij de vlotte opstart van het programma ligt de focus al enige tijd vooral op de verwezenlijking van grensoverschrijdende projecten en het begeleiden van projectpartners. Dit was ook in 2019 het geval. Voor een deel van de projecten betrof 2019 het laatste uitvoeringsjaar. Een aantal van hen heeft een verlenging aangevraagd en een groot deel heeft deze ook toegekend gekregen. Maar in 2019 zijn ook 17 projecten afgelopen.

Naast deze focus op projectuitvoering en – begeleiding, bood 2019 ook nieuwe kansen voor toekomstige projecten. Zo werd er goedkeuring verleend aan 18 nieuwe projecten en konden 2 regelingprojecten uitbreiden. Dit staat gelijk aan een nieuwe injectie van meer dan € 37 miljoen Europese middelen in onze grensregio!

Als resultaat waren er eind 2019 in totaal 81 grensoverschrijdende projecten goedgekeurd in de Grensregio Vlaanderen-Nederland (inclusief het project ‘Technische Bijstand’, dat de praktische uitvoering van het programma mogelijk maakt), samen goed voor een investeringsbedrag van bijna 333 miljoen euro.

In september 2019 besloot het Comité van Toezicht overigens tot een vijfde, zeer beperkte oproep. De preselectie over de aanmeldingen die binnenkomen bij deze oproep is gepland in maart 2020.

Programmadocumenten

Via de website zijn leidraden, gidsen en tools beschikbaar voor (potentiële) begunstigden. De leidraden, gidsen en tools van het programma werden in 2019 waar nodig geactualiseerd. Tenslotte werden er enkele beperkte aanpassingen in het programmareglement ingevoegd.

Evaluaties

In 2019 werd de impactevaluatie van het Interreg programma afgerond en aan het Comité van Toezicht gepresenteerd. Op onze website communiceerden we eerder al over de bevindingen van die evaluatie. Dat bericht is hier te vinden.

Daarnaast is het op het vlak van evaluaties nog vermeldenswaardig dat er een start is gemaakt met de evaluatie van de gevoerde communicatie met het oog op projectwerving. Hier zal in 2020 verder aan worden gewerkt. In een later stadium zal ook de communicatie over de projectresultaten onder de loep worden genomen.

Communicatie


Op 19 september vond het groots opgevatte event Funding: The Future plaats waar de toekomst van Interreg Vlaanderen-Nederland besproken werd en er kon ervaren worden hoe het programma de toekomst dichterbij brengt. We kunnen terugkijken op een geslaagd event waarbij 600 deelnemers tientallen innovaties uit het huidige programma konden zien, beleven en proeven. Daarnaast waren er 90 scholieren aanwezig; zij leerden via een eigen programma meer over Europa en de grensoverschrijdende samenwerking aan de Vlaams-Nederlandse grens. Verder waren er delegaties van en rondleidingen voor Vlaams-Nederlandse verenigingen (ANV, Orde van den Prince, …), beleidsmakers en pers. Dankzij het event werden tientallen concrete realisaties voor diverse eerder nauwelijks bereikte doelgroepen tastbaar, ook van bedrijven uit o.a. CrossCare en Crossroads2. Het videoverslag van Funding: The Future (gemaakt door onze IVY-reporter, zie verderop) is hier te vinden.

In 2019 nam het aantal bezoekers aan de website verder toe. Begunstigden en andere stakeholders werden verder geïnformeerd via de website (met blog, nieuwsberichten, eventkalender...), Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube . Op geregelde tijdstippen werd ook een nieuwsbrief uitgestuurd (inschrijven kan op www.grensregio.eu). Ook via aanwezigheid op evenementen van projecten of derden werd de bekendheid van het programma verder vergroot.

Ons programma biedt jaarlijks ook enkele plaatsen aan voor vrijwilligers in het kader van ‘Interreg Volunteer Youth (IVY)’ Deze worden als ‘Interreg-reporter’ ingezet en zorgen voor een waardevolle bijdrage aan het communicatiebeleid van het programma. Ook in 2019 hadden we het plezier om op zeer competente IVY-vrijwilligers een beroep te kunnen doen (meer informatie over IVY is hier te vinden).

Een greep uit het aanbod van projecten

Categorie:

Alle berichten