Vacature Adviseur managementautoriteit

Dienst Europa Antwerpen en Interreg Vlaanderen-Nederland zoeken een Adviseur managementautoriteit. Je wordt tewerkgesteld bij de Dienst Europa binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Het betreft een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Wie zijn wij?

De dienst Europa is een onderdeel van het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsontwikkeling. De dienst is actief op het vlak van Europese subsidieprogramma’s en Europa-educatie. Interreg Vlaanderen – Nederland is een specifiek Europees programma ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland, in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking (ETS). Dit is een onderdeel van het Europese cohesiebeleid en wordt gefinancierd vanuit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EU stelt hiervoor een budget van 152 miljoen euro ter beschikking voor de periode 2014 – 2020. Het programma subsidieert projecten op de domeinen innovatie, energie, milieu en arbeidsmarkt die worden uitgevoerd door zowel private als publieke partijen.

Het provinciebestuur van Antwerpen is, als managementautoriteit voor het Interreg programma Vlaanderen-Nederland, verantwoordelijk voor een goede organisatie en het deugdelijk beheer van dit programma. Het programma draait momenteel op volle toeren en heeft momenteel een derde projectoproep openstaan. Er werden inmiddels al heel wat projecten goedgekeurd die nu volop in uitvoering zijn.

Structuur Managementautoriteit Interreg Vlaanderen – Nederland

Voor de uitvoering van het programma Interreg V A Vlaanderen – Nederland werd het provinciebestuur van Antwerpen aangeduid als managementautoriteit (MA). De uitvoering van de MA-taken gebeurt door het departement Welzijn, Economie en plattelandsbeleid, dienst Europa enerzijds en het in samenspraak met de programmapartners opgerichte Gemeenschappelijke Secretariaat (GS) anderzijds. Er is een functionele scheiding en onafhankelijkheid tussen beide entiteiten. Er is een intense samenwerking tussen beide entiteiten met betrekking tot de inrichting en uitvoering van de taken.

Het programmamanagement wordt gevormd door de Algemeen Directeur en het Diensthoofd Europa. Zij koppelen aan elkaar terug voor wat betreft hun respectievelijke werkzaamheden, voor zover nodig in aanvulling op het frequent contact onderling.
Het principe in deze functiescheiding is enerzijds de operationele uitvoering van het programma (GS), anderzijds het toezicht hierop en het ontwerp en de evaluatie van de verschillende procedures (Dienst Europa).

Voor de versterking van de managementautoriteit binnen de dienst Europa zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker. Het betreft een uitdagende functie die vooral een strategisch-reflectief vermogen op het vlak van organisatiebeheersing vergt in combinatie met een technisch-juridisch inzicht in de Europese en nationale regelgeving en voorschriften en de toepassing ervan in een dagdagelijkse context.

Wat zal je als adviseur managementautoriteit doen?

Je staat in voor:

 • de organisatie en coördinatie afsluiting programma Interreg IV
  o procesplanning en -opvolging
 • de opvolging van audits en evaluatie in werkgroep Audit
  o organisatie en voorbereiding werkgroep audit
  o standpuntbepaling hoor-wederhoorprocedure
  o ontwikkelen en voorstellen van corrigerende en remediërende acties
 • de opvolging van het beheers- en controlesysteem
  o organisatie en voorbereiding werkgroep Beheer en Controle
  o opvolging en evalueren van de huidige werking, inclusief testen van bestaande processen, procedures en toolkits
  o ontwikkeling van nieuwe processen, procedures en instrumenten waar nodig
  o formuleren van verbetervoorstellen
  o voorstelling en duiding van de systemen en hun werking ten aanzien van personeel van het secretariaat en/of de autoriteiten.
 • de organisatie en coördinatie van de jaarlijkse werkzaamheden in functie van de auditcyclus en het opstellen van de beheersverklaring.
 • deelname als adviserend lid aan het Comité van Toezicht
  o presenteren van voorstellen
  o bewaken van het discussiekader en de vastgelegde systemen
 • de samenwerking op deze domeinen met Gemeenschappelijk Secretariaat, andere autoriteiten en Europese Commissie.
 • diverse andere taken binnen de dienst Europa en het Gemeenschappelijk Secretariaat.
Wie ben jij?
 • Je opereert deels als individu, deels binnen het collectief van het team en van de dienst. Je bent daarom goed in staat om zowel individueel als in teamverband te functioneren. Je bent daarbij steeds op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het eigen werk en van de dienst als collectief te verbeteren en tekent in samenspraak met de betrokkenen verbeterde systemen en processen uit.
 • Je kan structuur aanbrengen in aanpak en tijdsbesteding en kan opereren in een hectische werkomgeving. Je weet daarbij nauwkeurigheid en snelheid te combineren. Je bent je bewust van de eigen rol in de organisatie.
 • Je opereert steeds proactief; hebt aandacht voor noodzakelijke ontwikkelingen, komt zelf met ideeën en signaleert spontaan afwijkingen van uitgezette koersen.
 • Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op. Op die manier geef je mee richting aan het beleid van je dienst.
 • Je legt oorzaken en ziet verbanden in je dossiers, die je zo efficiënt en effectief mogelijk behandelt.
 • Als adviseur ben je in staat een stelsel van voorwaarden en regelgeving dat van toepassing is bij de programma-uitvoering eigen te maken, te duiden en te bewaken.
 • Bijkomend beschik je als adviseur ook over onderstaande kenniscompetenties:
 • kennis of ervaring in organisatiebeheersing, meer bepaald het opzetten en bewaken van systemen, procedures en processen en/of audit
 • kennis van (het functioneren van) de Europese Structuurfondsen en/of bent bereid je daarin te verdiepen
 • kennis van Europese, Vlaamse en Nederlandse bestuurlijke verhoudingen (zowel op nationaal/gewestelijk als op provinciaal niveau) en/of bent bereid je daarin te verdiepen
 • een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels
 • een goede kennis van MS Office

De volledige vacature lees je hier

Surf naar www.provincieantwerpen.be.
Dien je kandidatuur online in tot en met 11 december 2016.

Categorie:

Alle berichten