Subsidiabiliteit - FAQ

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Subsidiabiliteit

 • Zijn haalbaarheidsstudies ook subsidiabel?

  Ja. 
  Interreg V voorziet haalbaarheidsstudies als mogelijke activiteiten onder doelstellingen 1b, 2a, 2b, 2c, 3b en 3c. Wel gaat de voorkeur sterk uit naar haalbaarheidsstudies waaraan binnen de duur van het project een luik ‘uitvoering’ gekoppeld is.

 • Is bij demonstraties (onder 2a, 2b en 3c) enkel de meerkost t.o.v. standaardinvestering subsidiabel of is de hele investering subsidiabel?

  De volledige investeringskost (minus eventuele inkomsten) is subsidiabel voor het programma. Indien een project enkel het “duurzame” deel van een investering (m.n. het deel dat betrekking heeft op grondstof- of energie-efficiëntie) bevat, dient dit deel ook duidelijk afgescheiden terug te vinden te zijn op de facturen.

  Let op: wanneer er sprake is van staatssteun op grond van een groepsvrijstellingsverordening is in sommige gevallen wel slechts de meerkost subsidiabel.

 • Hoe groot kan een projectsubsidie zijn?

  Er wordt geen formeel minimum en maximum vastgesteld.
  Er wordt echter wel aangeraden om slechts projecten in te dienen met een omvang van ten minste € 200.000 aan EFRO-subsidie. Bij een project met een kleinere omvang zullen de administratieve lasten verhoudingsgewijs te groot zijn. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het maximumbedrag dat per projectoproep (per thema of prioriteit) kan worden verdeeld. Een belangrijk criterium voor de beoordeling van de subsidievraag blijft uiteindelijk ook de ‘value for money’: worden de geplande activiteiten gerealiseerd voor een billijke kostprijs?

 • Kunnen investeringen op private grond?

  Ja (echter onder voorwaarde)
  Investeringen op private grond kunnen, maar er moet minstens aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Eindbegunstigden van EFRO-middelen kunnen geen natuurlijke rechtspersonen zijn.
  • Onder de staatssteunregels dient de steun geoorloofd te zijn.
 • Moeten private partners de aanbestedingswet volgen zoals publieke partners?

  Nee. 

  Het programmareglement schrijft voor dat private partners vanaf de drempel van 50.000 EUR (exclusief btw) de marktconformiteit van de prijs moeten kunnen aantonen. Als programma hanteert Interreg echter uit voorzichtigheid het principe dat alle uitgaven worden gecontroleerd volgens het controleregime voor publieke partners, tenzij is vastgesteld door het programma dat de uitgaven van de partner kunnen gecontroleerd worden aan de hand van het controleregime voor niet-publieke partners. Zolang de projectpartner via het e-loket nog niet de bevestiging kreeg dat zijn uitgaven aan de hand van het controleregime voor niet-publieke partners worden gecontroleerd, moet de projectpartner de aanbestedingswet (NL) dan wel de wetgeving overheidsopdrachten (B) volgen. Vaak is de administratieve impact van deze wetgeving beperkter dan gedacht, maar om hier een snel een goed beeld van te hebben, raadpleeg de gids aankopen (B) of gids aankopen (NL) op onze website.

 • Zijn voorschotfacturen subsidiabel?

  Nee. Voorschotfacturen an sich zijn niet subsidiabel.

  Conform de verordening zijn enkel daadwerkelijk gemaakte en betaalde uitgaven subsidiabel. Daadwerkelijk gemaakte uitgaven = uitgaven waarvoor de prestatie werd geleverd.

  Na ontvangst en betaling van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening kunnen alle aan de prestatie gerelateerde kosten gedeclareerd worden in het e-loket. De declaratietermijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de betaling van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening. Bij declaratie van die kosten worden de referenties van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening opgegeven en alle facturen (voorschotfacturen + eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening die over dezelfde levering/dienst gaan) opgeladen.