Financiering - FAQ

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Financiering

 • Zal het moeilijk zijn om een cofinancieringstoezegging te wijzigen?

  Nee.

  Via de garantieverklaring (onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst) stelt elke projectpartner zich garant om voor de nodige financiering te zorgen bovenop de projectsubsidie. Tijdens de looptijd van het project moet de projectpartner de financieringstabel doorlopend actualiseren; hier is geen toestemming van het secretariaat of de projectverantwoordelijke voor nodig. Het EFRO-bedrag en -percentage kunnen via deze werkwijze niet wijzigen.

  Let op: in het geval van staatssteun op grond van een groepsvrijstellingsverordening, moet de publieke cofinanciering zijn aangevraagd vóór de startdatum van het project (vanwege het ‘stimulerend effect’ van de financiering).

 • Kan cofinanciering ‘in kind’ via eigen infrastructuur of onderzoeksmiddelen ingebracht worden?

  Nee.
  Inbreng ‘in kind’ (= inbreng in natura) is geen subsidiabele uitgave. Afschrijvingen voor uitrusting en infrastructuur aangekocht voor de projectperiode kunnen wel ingebracht worden, op voorwaarde dat er voor de aankoop van deze uitrusting of infrastructuur geen subsidies werden ontvangen.

 • Kunnen Interreg-subsidies gecombineerd worden met andere overheidssubsidies?

  Ja.

  Het Programmareglement bepaalt dat er geen overfinanciering of Europese dubbelfinanciering mag zijn. Interreg-subsidies kunnen dus niet gecombineerd worden met andere Europese subsidies, maar wel met andere publieke financiering (nationaal, provinciaal, lokaal), zolang er niet meer dan 100% wordt gefinancierd.

  Let op: de totale publieke financiering moet altijd wel binnen de staatssteunregels en -percentages vallen.  

 • Als een organisatie overheidsmiddelen ontvangt, maakt het dan iets uit of dit algemene werkingsmiddelen zijn of dat het doel- en projectgebonden middelen zijn?

  Ja.
  Als de overheidsmiddelen die een organisatie ontvangt, bestemd zijn voor het behalen van een aangewezen doelstelling of project (breder dan het Interreg-project), dan is dit publieke cofinanciering. Het is dan geen ‘eigen bijdrage’, zodat opgelet moet worden voor overfinanciering vanuit publieke middelen.

  Als de overheidsmiddelen die een organisatie ontvangt algemene werkingsmiddelen zijn, dan gelden ze als ‘eigen middelen van de organisatie’.

 • Hoe, waar, wanneer kan cofinanciering aangevraagd worden?

  Leidt dit tot een beschikking (door wie, wanneer)?  Hoe wordt deze cofinanciering ontvangen (in schijven, via CA of via welk kanaal, per partner of aan het project)?  Wie kan ons op deze vragen antwoorden en bij aanvragen/afwikkeling begeleiden?

  Als algemene richtlijn kan meegegeven worden dat een projectpartner (liefst afgestemd met de andere projectpartners van het project) in een zo vroeg mogelijk stadium hun vraag naar cofinanciering rechtstreeks uitzetten bij de instanties die mogelijk bereid is om cofinanciering te verstrekken. De cofinancierende instanties kunnen dan aangeven of de vraag voor cofinanciering kansrijk is, welke stukken wanneer moeten worden bezorgd om de aanvraag te ondersteunen en wat eventueel de voorwaarden zijn. Er zijn geen regels vanuit Interreg die het aanvragen en toekennen van cofinanciering regelen, maar de projectadviseurs zijn doorgaans goed op de hoogte van de procedures die cofinanciering verstrekkende organisaties hanteren. 

  In het projectdossier moet de cofinanciering worden opgenomen op het niveau van een projectpartner en niet op het niveau van een project. De betaling en de afrekening van cofinanciering gebeurt buiten Interreg om. Elke instantie die cofinanciering verstrekt, kiest zijn eigen procedures om de goedgekeurde cofinanciering te formaliseren (al dan niet via een beschikking) en om deze uit te betalen (in schijven, met of zonder voorschotten, rechtstreeks of via de project¬verantwoordelijke,…).

  De goedgekeurde cofinanciering moet na formalisering worden gemeld in de projectaanvraag, door dit aan te geven in het financieringsplan. Een toevoeging van een extra bron van cofinanciering kan op elk moment worden ingevoerd in het e-loket (los van een projectwijziging). Aan Interreg hoeven er geen documenten aangeleverd te worden die de externe cofinanciering onderbouwen, maar in de eigen projectadministratie moet wel bijgehouden worden welke cofinanciering wordt ontvangen zodat bij controle kan aangetoond worden dat er geen sprake is van overfinanciering en dat de overheidssteun niet hoger is dan toegestaan in het kader van de vrijstellingsverordening.