CrossCare verwelkomt opnieuw twee zorginnovaties

Door Robbert van Tilborg

De zorgvraag in de Vlaams-Nederlandse grensregio verandert snel. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Om in te kunnen spelen op deze uitdaging, zowel preventief als curatief, is zorginnovatie van cruciaal belang. Interreg Vlaanderen-Nederland investeert daarom bijna 5 miljoen in het grensoverschrijdende zorginnovatieproject CrossCare. Dit project is goed onderweg naar een gezondere grensregio. Na een derde oproep zijn in oktober weer twee nieuwe innovaties goedgekeurd.

In Nederland is het aantal 80-plussers sinds 2001 met zo’n 45% gestegen. De zorguitgaven per hoofd van de bevolking zijn in diezelfde periode bijna verdubbeld. Vooral in de grensgebieden wordt Nederland steeds ouder. Zeeuws-Vlaanderen kent de meeste 65-plussers en Limburg is de snelst verouderende provincie. Aan ouderdom gerelateerde ziektes beïnvloeden de samenleving steeds sterker. Het aantal personen dat overlijdt aan dementie is sinds 1996 verdrievoudigd. Maar ook het aantal ouderen dat komt te overlijden door bijvoorbeeld een accidentele valpartij stijgt. In Vlaanderen vindt een soortgelijke trend plaats. Hier neemt de veroudering het snelst toe in de provincies Antwerpen en Limburg. Samen met gerelateerde maatschappelijke veranderingen, zoals de toename van het aantal alleenstaande ouderen, de druk op de arbeidsmarkt in de zorgsector en budgettaire beperkingen, vormt deze evolutie dus een grote uitdaging voor het Vlaams-Nederlandse grensgebied.

Het CrossCare project stimuleert, ondersteunt en versnelt daarom innovaties in de zorg. “Bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door in te zetten op zorginnovatie en economische valorisatie van kennis,” deelt het project. “Het aantal innovaties dat de markt haalt is echter slechts 35%.” Inmiddels worden er binnen het project daarom zo’n 20 innovatietrajecten ondersteund. In deze trajecten wordt bijvoorbeeld gewerkt aan automatische valpredictie bij ouderen, epilepsiedetectie in huis of een hulpmiddel dat het morsen door tremorbeweging tegengaat. Naast het verdelen van fondsen verleent CrossCare de innoverende partijen ook toegang tot zes Nederlandse en Vlaamse zorgproeftuinen of Living Labs. In deze setting kunnen de innovaties worden gecreëerd en getoetst samen met eindgebruikers voor een betere afstemming tussen nieuwe concepten en de behoeften van zorgconsumenten en -verleners.

CrossCare is al aan haar derde ‘wave’ van innovatietrajecten toe. Afgelopen maand zijn twee nieuwe initiatieven goedgekeurd. Oxypoint heeft als visie het ontwikkelen van een geoptimaliseerde mobiele zuurstofvoorzieningen in ziekenhuizen waarbij het comfort van de patiënt centraal staat. De huidige zuurstofvoorziening gaat vaak gepaard met chaotische logistiek, zuurstofverspilling en een hoge werkdruk voor ziekenhuispersoneel. Oxypoint ontwikkelde daarom intelligente zuurstofflessen met bijbehorende monitoringssoftware. Via CrossCare kan dit nieuwe systeem in samenwerking met Belgische en Nederlandse belanghebbenden in de Living Labs worden getoetst. De tweede deelnemer aan deze derde ‘wave’ is mOSArt of Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test. Door veroudering en overgewicht in Vlaanderen en Nederland wordt slaapapneu een steeds dringender probleem. De grensregio verliest jaarlijks zo’n €1,5 miljard aan kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening. mOSArt heeft daarom als doel een toestel te ontwikkelen, niet groter dan een muntstuk, dat op basis van signalen zoals hartslag snel en eenvoudig apneu kan vaststellen.

CrossCare onderzoekt per cohort de behoeften en verwachtingen van deelnemende bedrijven. Bedrijven die aan eerdere ‘waves’ hebben deelgenomen zijn positief over de mogelijkheden die de proeftuinen bieden. Ze hebben behoefte aan inzichten in de grensoverschrijdende markt, maar ook de thuismarkt. Het wegnemen van investeringsrisico door fondsenverstrekking blijft bovendien een cruciaal onderdeel van het project. De helft van de deelnemende bedrijven geeft aan dat het innovatietraject zeker niet zou kunnen worden uitgevoerd zonder subsidie. Daarnaast zijn de Vlaamse en Nederlandse markten afzonderlijk vaak te klein om investeringen terug te verdienen. Via CrossCare kunnen deelnemende bedrijven onderdeel worden van een internationaal netwerk dat bedrijven, zorgafnemers en -verleners aan elkaar verbindt. Zo geeft het toegang tot een grotere markt en genereert het sociaal kapitaal waarmee bedrijven antwoorden kunnen vinden buiten hun eigen, directe cirkel. De meerwaarde van CrossCare moge daarom duidelijk zijn. Met Europese fondsen verlaagt het project de drempel voor zorginnovatie. In onze demografisch veranderende regio is deze ontwikkeling meer dan welkom.

Nieuws over alle zorginnovaties binnen CrossCare kun je volgen via crosscare.eu.

Alle berichten

Robbert is Interreg Reporter bij Interreg Vlaanderen-Nederland namens Interreg Volunteer Youth, een onderdeel van het Europees Solidariteitskorps